real cialis for sale

subscribe: Posts | Comments

Restoratives and Pranayama

Part 1: Becoming calm and quiet (8 mins)

Part 2: Supta Virasana and Supta Baddha Konasana (15 1/2 mins)

Part 3: Adho Mukha Virasana (5 1/2 mins)

Part 4: Adho Mukha Svanasana and Sirsasana (11 mins)

Part 5: Chair Sarvangasana and Half Viparita Karani (16 mins)

Part 6: Pranayama (15 mins)

Part 7: End of Pranayama with Viloma II and Jalandhara Bandha into Savasana (11 mins)

Part 8: Savasana (4 mins)